все как у людей - May 12th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 12th, 2011

yay for civilisation [May. 12th, 2011|01:06 pm]
[Current Music |Soundarcade - Sena aukles dziesma]

atkal ir karstais ūdens
atkal riju paracetamolu

atļaušos pareklamēt Strāvokļa koncertierakstu:
http://stravoklis.bandcamp.com/

Saundarcade uberalles šoreiz.
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | May 12th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]