все как у людей - May 4th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 4th, 2011

mazliet psihodēlijas manā dzīvē [May. 4th, 2011|03:26 pm]
[Current Music |Erik Satie – Je te veux]

Vai tas būtu tās kolbas ar pūķa zvīņu uzlējuma dēļ, ko man te pirms pāris dienām uzdāvāja vai dēļ kā cita, bet šorīt redzēju šizīgāko sapni, šķiet, vairāku gadu laikā.
Terijs Giljams nervozi smēķē.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | May 4th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]