! -- Day [entries|friends|calendar]
S.

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Par koncertu [08 Dec 2013|02:30pm]
Vakar bijām uz koncertu Ziemeļblāzmā. Sēdējām pirmajā rindā. Un Goran Gora ļoti patika. Divas stundas pagāja nemanot. :)
post comment

navigation
[ viewing | December 8th, 2013 ]
[ go | previous day|next day ]