Dvēselītes tīrīšana -- Day [entries|friends|calendar]
epiks feils

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[18 Aug 2017|10:46am]
Nu, čuvaki? Varbūt parunājam par to, kādi dalbajobi ir tie ceha autori? =D Pilnīgs bērnudārzs, ne?
55 comments|post comment

[18 Aug 2017|12:24pm]
Kurā brīdī "cibas mammas" nomainīja v.2.0 "cibas stervas"? Esmu šeit reti un biju palaidis garām :/
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 18th, 2017 ]
[ go | previous day|next day ]