Dvēselītes tīrīšana -- Day [entries|friends|calendar]
epiks feils

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Nov 2013|09:03pm]
Labrīt Ciba, vai Tu mani redzi?
Tu māte, es tavs pazudušais dēls!

YOLO, draugi, uzminiet, kurš ir atgriezies!?
26 comments|post comment

Atpakaļ nākotnē [28 Nov 2013|09:58pm]
[ music | Katedrāle - Avots ]

Tikko uzinstalēju Semagic - velns, kā man pietrūka šo veco, funkcionālo pogu!

post comment

navigation
[ viewing | November 28th, 2013 ]
[ go | previous day|next day ]