Dvēselītes tīrīšana -- Day [entries|friends|calendar]
epiks feils

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[31 May 2012|12:39am]
iesākām vakaru ar jaunu seriālu - Continuum, kas izskatās visai daudzsološi, bet ne par to stāsts. turpinājumā bija kārtējais episkais vesterns Deadwood stilā (tikai krietni straujāks) - Hatfields & McCoys. storijs par divām karojošām ģimenēm. it kā "labās" ģimenes galva - Kevins Kostners. lovin' it!

epiks


P.S.
Deadwood cienītāji novērtēs Powers Boothe atgriešanos vēl vienā rietumu stāstā.
9 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 31st, 2012 ]
[ go | previous day|next day ]