Dvēselītes tīrīšana -- Day [entries|friends|calendar]
epiks feils

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Pajātā. [06 Mar 2012|09:59pm]
lielisks sci-fi stāsts. jo mums nav nepieciešami retorikas čempionāti, lai no sevis kaut ko izspiestu.
post comment

navigation
[ viewing | March 6th, 2012 ]
[ go | previous day|next day ]