Dvēselītes tīrīšana -- Day [entries|friends|calendar]
epiks feils

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[17 Dec 2008|11:02am]
droši vien jāpērk lielāku mašīnu - nevar visu degvielu nobraukt. no rīta jau atkal pārlēju pāri malām. inflācija, bļaģ.
7 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 17th, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]