Dvēselītes tīrīšana -- Day [entries|friends|calendar]
epiks feils

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[11 Oct 2008|12:45pm]
[ music | 500won project - luvstory ]

parakājos pa mūzikas mapēm un uzgāju sen neklausītu skaistumu. tas ir viena korejiešu čaļa darbs, kurš, pateicoties kādam idiotam, pirms daudziem gadiem tika izplatīts internetā kā sigur rós un mogwai kopdarbs, kas, protams, nekad mūžā nav noticis. bet mūzika ta burvīga, burvīga.

500won project - luvstory

2 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 11th, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]