Dvēselītes tīrīšana -- Day [entries|friends|calendar]
epiks feils

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

pajautāju [07 Mar 2008|12:06pm]
[ music | Digitalism - I want I want ]

lūk, nesaprotu vairs neko.
kad es atbildu ironiski, ir slikti, kad es atbildu precīzi un pieklājīgi, un uzdodu sevi interesējošu jautājumu pēc komūnas jaunpieņemtajām normām - arī slikti. kā tad man būt?

/cries

*UPD
ā, sapratu - man vajadzēja izlūgties piedošanu par saviem iepriekšējiem grēkiem.

11 comments|post comment

[07 Mar 2008|12:38pm]
[ music | Panther - You Don't Want Your Nails Done ]

galvenais jau atrast pāris gudrīšus, kuri, pēc iepūšanas stabulītē, skries pakaļ un darīs visu tavā vietā, lmao :)

10 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 7th, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]