September 27th, 2005

Nu bet jūs taču varētu vienreiz taisīt izņēmumu un tomēr mums pievienoties un nobastot to kas jums tur trešdien paredzēts...

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.