_princess' Journal [entries|friends|calendar]
_princess

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[26 Dec 2005|07:47pm]
[ music | Million Dead - I Want To Get Shot At. ]

Gribu vasaru.

Sagādājiet lūdzu kāds uz jauno gadu.
Tik fakini gribas atpakaļ vasarā.

3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]