brokastu kafijas vietā [entries|archive|friends|userinfo]
L.

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 14th, 2008|05:58 pm]
[music |try]

manā vasaras villā smaržoja pēc saulē sakarsuša kaķa kažoka. pēdējo vasaru. smaržoja.
Linkpasaki

[Aug. 2nd, 2007|06:36 pm]
mmhm aha
Linkpasaki

navigation
[ viewing | most recent entries ]